33

جهان تصاویر ایرانی از نگاه بیگانه / شعله مصطفوی / ترجمه: مریم اطهاری

هیچ چیز جان سخت‌تر از تصاویر و پیشداوری‌های متقابلی نیست که فرهنگ‌ها از یکدیگر دارند. شاخص زمان ما سیل تصاویر رسانه‌ای است که با سیلان خود روابط اجتماعی و تصاویر خودی و غیر خودی را به شکلی تعیین کننده متأثر ساخته و فراسوی مرزهای ذهنی و جغرافیایی ، زیستگاه‌های مجازی نوینی را برپا می‌سازد. ساحت‌هایی که حتی در حوزه هنر نیز واقعیت رسانه‌ای در آنها لمس پذیر شده است ؛ و در همین حوزه است که نظام‌های پویای جهان‌های تصویری متفاوت به شدت درهم میآمیزند و در حالی که از کلیشه‌های فرهنگی اشباع شده اند یکدیگررا به چالش می‌کشند یا رو در روی هم قرار می‌گیرند، طرفه آنکه ‌اینها در نادر مواردی قادرند از چرتکه روز بازار جهانی جان سالم به در برند.