31

جهانی در انتظار وقوع / آدرین سیرل / مریم اطهاری

این بخش شامل قسمت کوچکی ازیک مصاحبه و باقی خلاصه یک مقاله است. بخش اخذ شده از مصاحبه با حروف ایتالیک چاپ شده است که پاراگراف‌های اول را شامل می‌شود و باقی مربوط به مقاله‌ای است که آدریان سیرل در مورد دویگ تألیف نموده است و در کتاب مجموعه آثار او چاپ شده است...