7

جنگ‌نامه / رابرت استون / امید نیک‌فرجام

در خلال جنگ داخلی آمریکا، سربازان دو طرف متخاصم از «رفتن به دیدن فیل» حرف می‌زدند. منظور آنها از فیل واقعیت جنگ بود. این عبارت زاییده‌ی آمریکای روستایی قرن نوزدهم است که در آن سیرکی مانند سیرک «پی. تی. بارنام» به مردم چیزهایی را نشان می‌داد که اصلا تصورش را هم نمی‌کردند.