شماره 29

جنسیت و ذهنیت در نقاشی مکتب نیویورک / مایکل لِجا / بتی آواکیان

هر یک از اصطلاحاتی که در توصيف گفتمان [انسان مدرن] بکار برده‌ام، معنا و اهمیت مشخصی دارند. واژه مدرن modern برای تشخیص و تمییز ذهنیت نوین از ذهنیت انسان‌های دوران‌های پیشین بکار گرفته شده است – یعنی انسان‌هایی که در اصل "بدوی" محسوب می‌شوند – گر چه نویسندگان بیشتر بر اهمیت شباهت‌ها و ناگسستگی بین آنها و انسان مدرن تأکید می‌ورزند. واژه مدرن، مشخص‌کننده مرتبه و منزلتی است که صرفا بخاطر هویت نژادی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و سرخپوستان آمریکا از آنها دریغ داشته شده است – هویت نژادی که تصور می‌رفت منحصر به اصلیت ثابت و دگرگون‌ناپذیر طبیعت "بدوی" است که بازسازی نشده و اصولا قابلیت و امکان بازسازی در آن وجود ندارد...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور