54

جمهوری پندار / علیرضا صحاف‌زاده

نام به‌ ظاهر غریب اَرمجانی، از روستایی در گیلان نزدیک سیاهکل گرفته‌ شده‌ است؛ جایی که هنرمند اصرار دارد به‌ سبب مبارزه‌های چریکیِ کوچک‌ جنگلی، آن را به‌ مثابه بخشی از تبار حرفه‌ای‌ اش معرفی کند تا این‌سان تصویر ما از او به‌ مثابه یک رادیکال مادرزاد کامل شود؛ حتی اگر در تهران به‌دنیا آمده و بیش‌تر عمرش را جایی در میانه امریکا گذرانده باشد. او از جمله انگشت‌شمار هنرمندهای در تبعید یا مهاجری‌ست که برای خود تباری در فرهنگ و تاریخ اجتماعی کشور میزبان‌اش پیدا کرد. ...