67

جمع سبک شخصی و امر مطبوع در کار چهار نقاش / خیزران اسماعیل‌زاده

... در کار چهار نقاش: لیلی متین‌دفتری، منوچهر یکتایی، علی گلستانه و مهدی حسینی؛ این چهار نقاش و حضور نام آن‌ها در یک دسته‌ به اقتضای «اهمیت» کارشان و همچنین «نگنجیدن» نام آنان در دسته‌بندی‌های دیگر رخ داده است. در کار آن‌ها اشتراک‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد. کیفیت و جایگاه مطلقاً برابری ندارند، اما همگی نقاشان مهمی هستند. این جستار تلاش دارد بدون اغراق توضیح دهد اهمیت آنان در چه چیز است: متن با سه نامی آغاز می‌شود که اشتراک بیشتری دارند و نام چهارم دیرتر به آن‌ها افزوده می‌شود. ابتدا درباره‌ی این‌که چرا نام سه نقاش اول کمتر در مکتوبات تاریخی زمانه‌ی خودشان آمده مقدمه‌ای می‌آید. سپس نگرش آنان با جریان‌های غالب قیاس می‌شود و بعدتر برای توضیح اهمیت کارشان روی سبک شخصی آنان تاکید می‌شود و در آخر ویژگی‌ای به میان می‌آید که در کار هر چهار نقاش مشهود است: امکان لذت بردن از امر مطبوع