>> شماره 48

جستاری در سیر تاریخی فتومونتاژ / حسن خوبدل

در این نوشته، تلاش می‌شود تا به شکلی فشرده، شناختی موجز از فتومونتاژ ارائه شود. برای این کار، نخست به‌برداشت‌ها و تعاریف مختلف از آن پرداخته شده، پیشینه تاریخی و چگونگی شکل‌گیری و رشد آن و دلایل مختلف برآمدنش بررسی شده، و به برهه‌های مختلف ظهور و اهمیت آن نظر می‌شود.