66

جستاری داستان‌پردازانه در آثار بابک اطمینانی / مهرداد عمرانی

 داستان بابک اطمینانی، آن‌گونه که من به آن خواهم پرداخت، جایی در میانه‌ی دهه‌ی هفتاد شمسی آغاز می‌شود. در این زمان او حدوداً چهل سال دارد و ده سال است که نقاشی را شروع کرده است...