>> شماره 41

جزء همان کل است / محمدرضا یگانه‌دوست

به قول پروست:«میان زنانی که یکی پس از دیگری دوست می‌داریم، با همه تحولشان، نوعی همانندی وجود دارد که از ثبات طبع ماست.» اگر آثار هنری را در جمله فوق، جانشین زنان کنیم به گزاره‌ای دست می‌یابیم که حقیقت مهمی را درباره تجارب زیبایی شناختی بازگو می‌کند. یافتن شباهت و همانندی در هنری واحد، کار چندان دشواری نیست.آثار هر سبک، ژانر یا دوره تاریخی شباهت‌های انکارناپذیری با یکدیگر دارند.