>> شماره 15

جامعه‌شیفتگی و جامعه گریزی در هنر / کمال اطهاری

نشریه «حرفه: هنرمند» بحث لازم و مغفولی را دربارۀ جامعه‌شناسی هنر(نقاشی) به درستی و به موقع در شماره 14 خود به حوزۀ عمومی کشاند. جالب اینکه از همان ابتدا، آغازگر بحث (افسریان) و پاسخ‌دهنده به وی (صافاریان) اشباح سرگردان جامعه‌شیفتگان و جامعه‌گریزان را از مقالات خود عبور دادند. البته بدون آن‌که هیچکدام تجسد این اشباح یا مصداق بارز آنها باشند!