>> شماره 42

ثبت و ضبط در عکاسی / عباس زارع‌خلیلی

مناسب است تعریف و تمجید‌های متعارف را کنار گذاریم و خود را در میان تصاویری که حسن غفاری از عشایر پدید آورده است، رها سازیم. طبیعت، رنگ، ساده دلی، بی‌آلایشی، سماجت و قناعت، همواره با زندگی عشایر پیوند خورده است. شهری شدن یعنی فاصله‌گرفتن از چنین تعاریفی. ...