4

تکه تکه‌گی / یادداشتی بر عکس‌های یحیی دهقانپور

مهران مهاجر