40

معرفی کتاب «تکنیک کالگوگرافی» / مینا نوری

کتاب تکنیک کالکوگرافی به چاپ دوم رسید. اگر امروزه هنرمندان بیشتری از این روشِ بیانِ تجسمی بهره می‌برند و به ویژه کالکوگرافی رونق فزون‌تری یافته، حاصل تعهد و پشتکار کسانی چون مینا نوری است که با دقت نظری بی‌مانند، سال‌ها این تکنیک‌ها را آموزش داد و حاصل تجربیات آموزشی و تحقیقاتی خود را منتشر کرد. ...