شماره 43 تکرار، تغییر، انتخاب / محمدرضا یگانه‌دوست

در تاریخ علم شاید هیچ نظریه‌ای به اندازه نظریه تکامل مورد بدفهمی و سوءتعبیر قرار نگرفته باشد. به طور طبیعی هر نظریه علمی نزد عوام به ابتذال کشیده می‌شود و روایات ساده‌انگارانه از آن اشاعه می‌یابد. اما اغلب نظریه‌های علمی چنان انتزاعی و پیچیده‌اند که عقل عوام‌الناس به آنها نمی‌رسد، در حالی که نظریه تکامل به علت سادگی و ملموس بودنش و از آن مهم‌تر تباینش با انگاره‌های به شدت مستحکم جامعه بشری واکنش‌های غیرتخصصی فراوانی را به دنبال داشته است. گرچه این مقابله‌ها و کژفهمی‌ها مانع از بسط و گسترش نظریه تکامل به حوزه‌ها و قلمرو‌های جدید نشده است، تا جایی که امروزه تکامل یکی از استوارترین و مستندترین حقایق علمی است.