9

تکامل یا تحول در تاریخ هنر / ایمان افسریان

برای ما هر جمله‌ای که بعد از عبارت «علم ثابت کرده است که...» بیاید پذیرفتنی شده است. در ذهن بسیاری از امروزیان علم جایی را اشغال کرده است که زمانی متعلق به مذهب بود. علم برای ما وحی منزل شده است. باور ما بر این اسطوره‌ی مدرنیسم چنان عمیق و ریشه‌ای است که شاید اعتقادات خود را با آن هماهنگ می‌کنیم. ما پذیرفته‌ایم که علم حقیقت است. باری، علم جای حقیقت نشسته است. ...