9

تکامل در علم و هنر / پیتر مونتز / کیوان دوستخواه

کیوان دوستخواه استاد تاریخ هنر دانشگاه هنر و مترجمی تواناست. طی دوران کوتاه تدریس‌اش، شاگردانش از او بسیار آموختند. متن زیر را او در دوران تدریس، ترجمه و در اختیار دانشجویان قرار داده بود. اما از آنجایی که به او دسترسی نداشتیم با اجازه از دوست نزدیکش (منصور براهیمی) اقدام به چاپ مطلب نمودیم. امیدواریم خود کیوان دوستخواه هم از انتشار این مطلب ناخرسند نباشد.