شماره 48

تَرَک لیوان / غزاله هدایت

در این جهان که احساسات‌مان به کلمات تقلیل یافته‌اند و تصاویر به مفاهیم کاسته شده‌اند، الهه حیدری با رنگ‌های بی‌رنگ‌اش جهان ما را معنایی می‌دهد. او چیزها را با رنگ‌ها و فرم‌های از پسِ آن می‌سازد، بی‌آن‌که سودای فهم تازه‌ای از آنها را در سر داشته باشد. او با این بی‌قصدی و بی‌نیتی، راه یافتن به هر فضایی را برایمان دل‌پذیر می‌کند. و این چیزی‌ست که من به آن حظ بصر می‌گویم. آن‌چه این روزها جایش خالی‌ست. ...