12

توانایی منتزع کردن (نقد پنجم) / کریم نصر

پیشنهادهای آموزشی خانم بقراطی که با تأکید بر اولویت «زمینه‌سازی برای آغاز کار هنری» ارائه شده است صرافاً یک نظر کلی است که بدون ارائه شیوه‌های عملی تحقق آن، یعنی «چگونگی» رسیدن به این اهداف قابل ارزیابی نیست. از طرف دیگر به نظر می‌رسد ارئه‌دهنده محترم این «نظر» معتقدند چنانچه «ملزومات ذهنی- زبانی کار هنری» فراهم باشد، با حذف و اضافه چند درس «ضروری» به برنامه آموزشی موجود می‌توان به نتیجه رسید. ...