>> شماره 42

توارد / شهریار توکلی

حتی گمان اینکه این دو عکاس، عکس‌های هم را دیده باشند هم حدسی دور از ذهن است. قطعاً ایتوربیده نه آنقدر خود را مردم نگار می‌داند که برای دیدن عکس‌هایی از اقوام مختلف دنیا کنجکاوی داشته باشد، و نه غفاری چندان در پی دنبال‌کردن نمونه‌های تازه رسیده از عالم عکاسی غرب است تا خود را با آن همگام سازد...