>> شماره 58

«تهی» / ثمیلا امیرابراهیمی

یادداشتی بر نمایشگاه محمد خلیلی در گالری اُ