39

تهران “بر” ما حرف می‌زند / ایمان افسریان

مجموعۀ ما بیش از حاصل جمع تك‌ تك ماست. شهر بیش از مجموع شهروندان آن است. تهران از جمع شدن ما درست نشده. تهران بیش از ماست. تهران ما را نصیحت می‌كند. تهران به ما فشار می‌آورد. تهران ما را له می‌كند. تهران به ما می‌گوید صدای خنده پدر و مادرمان را ضبط كنیم. تهران به ما می‌خندد و می‌گوید وقتی می‌خندیم زیباتر می‌شویم....