36

تهران بازی / یک نظر سنجی

به سؤال "تهران چیست؟"،

چگونه می‌توان پاسخی انضمامی‌تر و خلاقانه‌تر از تحلیل‌های فلسفی اجتماعی داد؟