36

تهران آزمایشگاه تجدد / آزاده مشایخی / ترجمه: مهدیه کُرد

عنوان "ایران مدرن" از زمانی قابل اطلاق به این کشور شد که در اوایل قرن نوزده میلادی، ایران به نحوی بی سابقه، و در واقع به شكلی مدرن، از روسیه شكست خورد و یا از اواسط قرن نوزده میلادی، که متعاقب این شکست‌ها پیشرفت‌هایی در زمینه مدرنیزاسیون نظام آموزشی و مدیریتی در آن اتفاق افتاد و دست آخر "ایران مدرن" می‌تواند اشاره‌ای باشد به سال‌های آغازین قرن بیستم میلادی كه جنبشی برای دستیابی به حكومتی قانون‌مدار و مسئول، در تضاد با حكومت استبدادی موجود، به وقوع انقلاب مشروطه (1905 تا 1909م/ 1284 تا 1288ش) انجامید.