عکسی از میترا تبریزیان
50,000 ریال – خرید

50

تنی در مونپارناس و جانی در بلوارِ کشاورز / مهدی یزدانی‌خُرّم

مهاجرت از نمادین‌ترین وضعیت‌های زیستی آرتیست محسوب می‌شود. وضعیتی که می‌تواند محصولِ ده‌ها علت از خفقان و ترسِ جان گرفته تا تجربه و ماجراجویی باشد. امری چون مهاجرت همیشه گره‌خورده با تلقی و جایگاهِ نویسنده در سرزمین مادری‌اش. جایگاهی که در ادوار مختلفِ بشری استانداردهای خاص خود را داشته. در روزگاری باعث مهاجرت دانته می‌شده و در روزگاری دیگر جوُیس را وادار می‌کرده به رفتن. ...