36

تنِ تهران / مهران مهاجر

هران تن‌اش هم سرد است و هم گرم. تهران تن‌اش نه سرد است و نه گرم. تهران می‌سوزد یا من سرداَم است؟ تهران تن‌اش هم مال همه است و هم مال هیچ كس. تهران تن‌اش نه مال كسی است و نه مال هیچ كس. تهران مال كیست؟ تهران تن‌اش هم خون دارد و هم رگ. تهران تن‌اش بی‌رگ است و بی‌خون...