67

تنه‌ها؛ تحلیلی بر «تنه‌های درخت» سهراب سپهری / جواد مدرسی

مجموع‌ آثار نقاشی سهراب سپهری را می‌توان بدین ترتیب دسته‌بندی کرد: طراحی‌های خطی و ساده با ماژیک و آب‌مرکب از طبیعت و طبیعت بی‌جان، طراحی‌های آب‌مرکبی به شیوه‌ی نقاشی ذن از تپه‌ها و تنه‌ی درخت‌ها، نقاشی‌های هندسی و انتزاعی ملهم از هنر مدرنیسم اروپا، نقاشی‌های آزاد و اکسپرسیو در مرز میان انتزاع و طبیعت، و سرانجام «تنه‌های درخت». بی‌شک در این میان «طبیعت» ژانر اصلی نقاشی سهراب سپهری شناخته می‌شود. ...