4

تمثیل‌گران: کیتای و بیننده / جوشانون / مهیار آقایی، شهرام خداوردیان

ژرژ هاگنت درباره لوتره آمون از سوررئالیست‌های اولیۀ فرانسوی گفته است: "سهم او بیشتر عقلانی و اخلاقی بود تا صوری"؛ تعبیری که دربارۀ رون کیتای هم صادق است. البته اشاره به این مطلب به معنی دست‌کم گرفتن دست‌آوردهای "صوری" (formal) رون کیتای در عرصۀ نقاشی نیست، بلکه به معنی تصدیق استفاده کیتای از "محتوی" و "موضوع" – جنبه‌های "توضیحی و تمثالی" (illustrational) تصویرسازی – است که او را در میان رهبران فیگوراتیوهای طغیانگر قرار می‌دهد.