8

تقدیر هنر / ژرمانو سلانت / مازیار اسلامی

هنگامی که کیفر به نیت پذیرش تقدیرش در مقام یک هنرمند، می‌کوشد به استقبال گستره‌ای فراتر از توانایی خودش برود، به هیچ وجه در برابر نیرویی که ممکن است او را منکوب و مرعوب کند تسلیم نمی‌شود. برعکس او اجازه می‌دهد که مفتون و مسحور این نیرو شود تا بتواندپذیرای چالشی شود که نهایتاً ساختار انرژی صوری - Formal - موجود در هنر را بوجود می‌آورد...