10

تقابل با کلیشه‌های اجتماعی / کیت لینکر / علی عامری‌مهابادی

طی حدوداً یک دهه، باربارا کروگر اشیای بحث برانگیزی ساخته است؛ تصاویر که ما را به خود جلب و اغوا می‌کنند، صرفاً برای آنکه ما را با واژه‌های سرزنش آمیز آشنا سازند. آثار او که معمولاً ابعاد بزرگی دارند، عکس‌هایی از منابع مختلف رسانه‌ای در برمی‌گیرند که وی بریده، بزرگ کرده و در کنار بیانیه‌ها یا عبارات کلامی قرار داده‌است...