>> شماره 24

تقابل با اشباح ناهم‌زمان / احمد میراحسان

Avant_garde ، دوکلمه فرانسوی و یک اصطلاح نظامی محصول انقلاب بورژوا دموکراتیک است که با کاربرد لغوی‌اش تناسب دارد. پیش قراولان و پیشآهنگان سپاه نظامی، پیش از انقلاب 1848، که نقش گشاینده، نفوذکننده و خط مقدم جبهه را ایفا می‌کردند، با هویت گروه‌های جمهوری‌خواه، سوسالیست، رادیکال و پیشتاز گره خوردند که پیامد آن پیدایی افکار نو در برابر نظام کهنه فئودالی سلطنتی بود.