39

تعطیلات

توقعتان از روزها چیست؟ تعطیل باشند بهتر است یا روز کاری؟ آیا روزهای تعطیل روزهای بهتری هستند برای لذت بردن از زندگی؟ استراتژی شما برای استفاده از تعطیلی‌ها چیست؟ آیا می‌شود این استراتژی را به تمام روزها و لحظات تعمیم داد؟ معنی تعطیلی چیست؟