16

تعادل سنت و نو / رویین پاکباز

«جایگاه سعیدی در هنر معاصر ایران کجاست؟» رویین پاکباز در این نوشتار می کوشد تا با رجوع به آنچه ابوالقاسم سعیدی به صورت پراکنده درباره‌ی زندگی و اندیشه‌اش گفته است، به شناخت بهتری نسبت به شخصیت هنری و ویژگی‌های نقاشی هنرمند دست پیدا کند. نویسنده نوشتار خود را با اطلاعات مختصری پیرامون بیوگرافی و زندگی هنری سعیدی آغاز می‌کند و ماجرای عزیمت او به فرانسه و ماجراجویی‌های هنری‌اش در اروپا و سپس بازگشت به ایران و عزیمت دوباره‌اش به پاریس را شرح می‌دهد. پاکباز با ترسیم فضای هنری و فکری پاریس در دهه 50 و دوره بعد از جنگ، نحوه‌ی آشنایی سعیدی با فضای روشنفکری پاریس و تأثیر این تجربیات بر نقاشی‌های او را بازگو می‌کند. تجربه‌ی مهاجرت برای سعیدی با آشنایی بیشتر او با هویت فرهنگیِ خود همراه می‌شود، تجربه‌ای که نوعی خویشتن‌نگری عارفانه، دغدغه‌های هویت‌گرایانه و در نهایت تصمیم او برای بازگشت به وطن را در پی دارد. هنرمند در بازگشت به ایران موفق می‌شود تا با تقطیر یافته‌ها و گزیده‌هایش از تاریخ هنر غرب و شرق به سبک شخصی خود دست یابد، سبک شخصی‌ای که شاید بتوان برجسته‌ترین ویژگی‌اش را برقراری نوعی تعادل میان سنت و نو دانست.