72

تصویر و تجسم به شیوه‌ی اصفهان / زهرا قراخانی

گذشته از تاریخ کهن اصفهان که خود بسیار اهمیت دارد، اگر بخواهیم تصویری کوتاه از احوال کنونی هنر این شهر نشان دهیم لازم است دست‌کم تا زمان صفویه به عقب برگردیم؛ چرا که بی‌تردید هنر صفویه به عنوان نقطه‌ی فراز تکرارنشدنی در این شهر، با هنر سالیان بعدی مرتبط و بر روند آن مؤثر بوده است. بدنه‌ی اصلی این نظرگاه، که مطلب زیر بر اساس آن نوشته شده، اول به وجوه تاریخی هنر این شهر و بعد به موضوع آموزش هنر در اصفهان و شیوه‌ی انتقال آن از گذشته تا اکنون وابسته و در ارتباط است. با کمک این دو مبحث، می‌توان بخشی از کیفیت‌های هنرِ حال حاضرِ اصفهان را توضیح داد. ...