13

تصویر نامتناهی صحرا و بازنمایی‌های آن / مونیرا خِمیر / حمیدرضا کرمی

در چشم بیننده‌ی امروزی، تصویر عکاسانه‌ی صحرا، تصویری از "صحرایی متروک"، چشم‌اندازی از شن و ریگ‌های روان است. اما این تصویر، به تدریج شکل گرفته است. با تکوین رسانه [عکاسی]، فرم و محتوا آغاز به تبیین ماهیت و بافتار خود کردند. چالش پیش رو، سَرَندیدن تاریخ عکاسی برای کشف - استثناً این بار نه یک مومیایی، بلکه - عکاسی صحرا است.