19

تصویر فروشگاه و تعامل: استفاده از حواس در فضای مصرف / دیون کوجمان / روبرت صافاریان

تاریخ فضاهای مصرف تجاری شاهد دو نقطه عطف مهم بوده است:

الف) استقار خرده‌فروشی چیزی حدود دویست سال پیش

ب) تحولات دو دهه‌ی اخیر که هدف‌شان بیشتر حرکت و "وقت‌گذرانی" است.

از طرف دیگر شکل عرضه‌ اجناس در فروشگاه دو جزء دارد که عبارتند از:

الف) تصویر فروشگاه.

ب) تعامل بین فروشگاه و مصرف‌کنندگان.

نخستین لحظه‌ی تماس بین این دو مشخصاً تحت تأثیر اثری است که فروشگاه به لحاظ دیداری بر بینند می‌گذارد. تحولات سال‌های اخیر بیشتر با شکل‌های عمیق‌تر تعامل سروکار دارند.