مدخل حرفه هنرمند تصویر طبیعت
شماره 28

تصویر طبیعت

همچون شماره گذشته، این بار نیز پرونده‌های آزادبا عنوان كلی «تصویر طبیعت» انتخاب كردیم.از هنرمندان و نویسندگان محترم خواهش كردیم تا حول و حوش سؤالات زیر (بدون قید عكاسی) تأ ملات شخصی خودرا در باب "اثر هنری مرتبط با طبیعت" در هر رشته هنری دلخواه (اعم از عكاسی، نقاشی، سینما و...) برایمان بنویسند.

نگاه شما به طبیعت‌ و یا عكس طبیعت چگونه است؟

آثار كدام هنرمند در زمینه طبیعت به طور شاخص در ذهنتان مانده است؟

امروزه چه انتظاری ازتصویر طبیعت دارید؟

به عنوان هنرمند ژانر طبیعت چه توجهات و دقت‌هایی شما را به خلق اثر وامی دارد؟

و هر سؤال فرضی دیگری که شما بخواهید در حوزه‌ی «تصویر طبیعت» به آن پاسخ دهید.