12

تصویر، نه در پایان کار / حمید شانس

جستاری از منظر متدولوژی نشانه شناسیِ تصویر در بینش و آثار شیددل