>> شماره 52

تصویر‌آفرینی و عکاسی معاصر چین / وانگ چون‌چِن / الهام شوشتری‌زاده

هنر تصویرسازیِ عکاسانه چین، مانند دیگر کشورها، از آورده‌های هنرمندان حرفه‌ای ریشه گرفته است. تا آن‌جا که به هنرمندان تجسمی مربوط می‌شد، تصویرسازیِ عکاسانه، نه در مقام یک فن یا هدف، بل‌که به عنوان ابزار تحقق آرزوی آنها برای کنار گذاشتنِ رسانه‌های هنری سنتی به منظور پیاده‌سازی نیات و ایده‌های هنری‌شان در نقش هنرمندانی امروزی اهمیت داشت.