03
50,000 ریال – خرید

50

تصویرسازی مهاجرت/ رامین زند وکیلی

مهاجرت پدیده‌ی جدیدی نیست. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که مهاجرت از ابتدایی‌ترین دوره‌های تاریخ بشر آغاز شده است و تا به امروز که سیل عظیم پناهندگان سوری به کشورهای همسایه جاری می‌شود و یا افراد به دنبال آرزوهای خود از کشوری به کشور دیگر حرکت می‌کنند ادامه دارد و مطمئناً این حرکت‌ها هم پایان تاریخ مهاجرت نخواهد بود. ...