30

تصویرسازی / مایکل ارلهوف و تیموتی مارشال / علی اتحاد

فعل “to illustrate” (به معنای مصورسازی یا شرح مثالی با تصویر) از ریشه‌ی لاتینی “lustrare” (نور افشاندن بر چیزی) است. "تصویر سازی" هنر ارسال ایده‌هایی موجز به واسطه‌ی تصاویر در گستره‌ای از رسانه‌ها است. تصویرسازی در عین حال هم می‌تواند معنای موضوعی را روشن سازد و هم بستری تازه برای نشان دادن آن موضوع به جهان به وجود آورد...