30

تصویرسازی در مطبوعات ایران / کامران افشارمهاجر

این مقاله مروری اجمالی بر سیر تصویرسازی مطبوعاتی، از انتشار نخستین روزنامه در ایران تا انقلاب اسلامی است، و به صورت مشخص بر سه دهه‌ی پایانی این دوره یعنی دهه‌های سی، چهل و پنجاه، متمرکز است. نگارنده ابتدا تعریف مورد نظر خود از هنر تصویرسازی را شرح می‌دهد. او پس از شرح مختصر آغاز و تاریخچه‌ی تصویرسازی مطبوعاتی مقارن با انتشار نخستین روزنامه‌ها در ایران، به شرح رویدادها و عوامل مؤثر بر هنر تصویرسازی و مشخصه‌های اصلی تصویرسازی مطبوعاتی در هر دهه از این دوره می‌پردازد. خوانندگان علاوه بر آشنایی با سیر تحول هنر تصویرسازی طی این چند دهه، با گزیده‌ای از هنرمندان و طراحان برجسته‌ی هر دهه و نمونه‌هایی از آثار ایشان، و همینطور مهم‌ترین مجله‌ها و روزنامه‌های مربوط به این دوره‌ها آشنا می‌شوند. نگارنده همچنین تأثیر برجسته‌ی رویدادهایی همچون تأسیس دانشکده‌های هنری و آموزش دانشگاهی، تأسیس انتشارات‌ها و نهادهای هنری و فرهنگی، و بازگشت دانش‌آموختگان گرافیک و تصویرسازی از دانشگاه‌های اروپایی به ایران را در تحول تصویرسازی مطبوعاتی در ایران شرح می‌دهد.