13

تصاویر چاپ سنگی عهد قاجار / اولریش مارزولف / آزاده افراسیابی

هنرمندان ایرانی، همانند هنرمندان سراسر جهان از منابع گوناگون - بومی یا بیگانه، جدید یا تاریخی- مایه می‌گیرند. یکی از این منابع، یعنی تصاویر موجود در کتاب‌های چاپ سنگی عهد قاجار و کاربرد آنها در هنر معاصر ایران، موضوع پژوهش من است. تصویرگری چاپ سنگی (لیتوگرافی) عهد قاجار تجربه‌ای بومی/ تاریخی به وجود آورد که در طی چندین دهه منبع الهام هنرمندان ایرانی بوده است...