2

تصاویر در پرسش / داریوش خادمی

مارک تانسی نقاش پست مدرنی است، که از آغاز دهۀ هشتاد در کار خلق آثار غریبی بوده است، که به تعبیری: "خوشایند چشم و آزاردهندۀ ذهن است" آثار او مصادیق بارزی از دیدگاه‌های پست مدرن در نقاشی می‌باشند. نقاشی‌های او ترکیبی آزاد از استعاره و طنز است که در آن مکان‌ها و شخصیت‌های تاریخی در ارتباطی غیرمعمول اما مرتبط با ایده، وقایعی را بر سطح بوم شکل داده‌اند. این تصاویر برگرفته از کتابخانه شخصی حافظه هنرمند است همانند: هنر پاپ، هنر آکادمیک و تاریخ هنر. که با تمهیداتی مناسب در فاصله، با رونگاری از شیوه‌ها و شاهکارهای هنر گذشته قرار می‌گیرند.