19

تسهیل مشارکت احساسی – عاطفی مخاطب در فرایند دیزاین خلاقه / ا. بنت، ر. اگلَش / روبرت صافاریان

به طور سنتی نقش گرافیک دیزاینر این است که با استفاده از نشانه‌ها و نمادهای فرهنگی اطلاعاتی را به مخاطب مورد نظر منتقل کند. شیء ارتباطی توسط زبان بصری و زیبایی‌شناسی مرکب از نشانه‌ها و نمادها، گرافیک، پرداخت دیداری، و سایر انواع اطلاعات تصویر بنیاد(که گرافیک دیزاینر به طور سنتی انتخاب می‌کند)، اطلاعات را به مخاطب منتقل می‌کند. بر این زمینه‌ی سنتی، تبادل اطلاعات در نقطۀ تقاطع شیء ارتباطی و چگونگی دریافت ترکیب زیبایی‌شناختی آن(یعنی گرافیک دیزاین آن) از سوی مخاطب، اتفاق می‌افتد. نخست اینکه گرافیک دیزاین توجه مخاطب را جلب می‌کند. ثانیاً مخاطب با شیء ارتباطی تعامل می‌کند تا پیغامی از آن بیرون بکشد.