18

تزهایی درباره‌ی مدرنیته‌ی فقر و مازاد / امیرهوشنگ‌ افتخاری‌راد

اکنون نوشتن برای ما تبدیل شده است به "مازاد نوشتن". اما مزاد همیشه متضمن زیادتیِ چیزها نیست. بلک برخلاف، ممکن است به دلیل فقر چیزها باشد. بدین ترتیب "مازاد نوشتن" درباره‌ی موضوعی، آن‌ هم به گونه‌یی که "موضوع" عریان و ناب مورد هدف قرار گیرد، در واقع، ننوشتن درباره‌ی آن است...