50

ترکیدنِ‌ حباب‌ها / مهران مهاجر

حدود ده سال پیش بود كه عكس‌هایم در صندوقچه‌ای چوبی از نمایشگاهی گروهی در فرانسه به تهران برگشتند. صندوقچه را كه باز كردم عكس‌ها را در نایلون بسته‌بندیِ حباب‌دار پیچیده بودند و نامم را روی آنها نوشته بودند. "مهاجرها" بازگشته بودند. ویرم گرفت تا از این بسته‌‌ها عكس بگیرم، حاصلِ كار شد، بسته‌های مهاجر (1383). ...