نقاشی ای از عباس صفاری، نقاش و شاعر معاصر.
50,000 ریال – خرید

50

ترکِ تهران و دل‌ کندن از لندن / عباس صفاری

مهاجر غالباً به فردی گفته می‌شود که در مرحله‌ای از زندگی به دلایلی هدفمندانه تصمیم به ترک کشور خود می‌گیرد و به آن جامه عمل می‌پوشاند. جوانانی که گروه گروه با دلارهای نفتیِ پیش از انقلاب به قصد ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند (که من نیز یکی از شمار آنان هستم) مهاجر نبودند. بعد از انقلاب تعدادی از این دانشجویان به ویژه آنهایی که به قشر اعیان جامعه تعلق داشتند و افراد وابسته به کُنفدراسیون دانشجویی و احزاب سیاسی چپ و تعدادی که درسشان هنوز به پایان نرسیده بوددر غرب ماندگار شدند،اما نه به قصد اقامت دائم. ...