33

ترس عقب‌ماندگی و مکانیسم دفاعی / ایمان افسریان

اول‌بار اصطلاح "سينماى جشنواره‌اى" به عنوان يك واژه نقد هنرى با بار منفى در مورد سينمايى به كار رفت كه باب طبع جشنواره‌هاى اروپايى بود. سينمايى با فرمى روشنفكرانه و مضامينى كه از پيش واضح بود در گيشه داخلى استقبالى از آن نخواهد شد اما امكان كسب جايزه در جشنواره‌ها را دارد. اين نوع از سينما موافقان و مخالفان جدى يافت و بحث موافقان و مخالفان پاى واژه های جديدى را به حوزه نقد سينمايى كشاند؛ از جمله "اگزوتيسم". اگزوتيك صفت موضوعاتی بود كه بابت "غرابتش" نزد بيننده غربى جذاب جلوه مي‌کرد...