42

ترس از نگاه مستقیم: نگاهی به سه نشریه… / علی گلستانه

آنچه‌ به نام "دنیای هنری" می‌شناسیم، تصویری است که به اشکال متفاوت توسط ارگان‌های مختلف و مرتبط‌‌‌ مجموعه‌ای فرهنگی ـ اقتصادی ساخته می‌شود. بخشی از این تصویر برآمده از سیاست‌گذاری‌های گالری‌ها در انتخاب هنرمندان و شیوه نمایش آثار آنهاست، و بخشی دیگر، ناگزیر به متونی که پیرامون این سیاست‌ها نگاشته می‌شود مربوط است. ...