>> شماره 48

ترزهای بالتوس / سابین ریوالد / احسان نوروزی

جست‌وجو برای کودکان سرخوش در آثار بالتوس عبث است. بچه‌های تابلوهای بالتوس اگر هم بیدار باشند هرگز نمی‌خندند. آنها غیرقابل‌دسترس، پس‌نشسته و درخودفرورفته‌اند. اغلب اوقات اندیشناک‌اند و غوطه‌ور در رؤیا. گاهی این رؤیاها باعث دل‌کندگی‌ای خمارگونه می‌شوند؛ و گاهی‌اوقات هم یادآور وضعیت‌های بدنی نامتعارفی هستند که حاکی از ابهام‌ها و گنگی‌های دوران بلوغ‌اند. بهترین تصویر این نقاش از دوران بلوغ مجموعه‌ای است که از سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ کشیده شده و ترز بلانشار نوجوان هم مدلش بوده است. ...